සුරාබදු පරික්ෂක / නියාමක විභාගයට සාමාන්‍ය දැනිම

sura badhu pariksha
සුරාබදු පරික්ෂක හා නියාමක තනතුරුවලට බදවා ගැනිමට පැවැත්වෙන තරඟ විභාගයට වැදගත්වන සාමාන්‍ය දැනුම එකතුවක් මෙහි දැක්වේ 
surabadu niyamaka

surabadu niladari

සුරාබදු පරික්ෂක

සුරාබදු පරික්ෂක

සුරාබදු පරික්ෂක

සුරාබදු පරික්ෂක

සුරාබදු පරික්ෂක

සුරාබදු පරික්ෂක / නියාමක

සුරාබදු පරික්ෂක / නියාමක විභාගයට සාමාන්‍ය දැනිම

සුරාබදු පරික්ෂක / නියාමක විභාගයට සාමාන්‍ය දැනිම

සුරාබදු පරික්ෂක / නියාමක විභාගයට සාමාන්‍ය දැනිම

සුරාබදු පරික්ෂක / නියාමක විභාගයට සාමාන්‍ය දැනිම

සුරාබදු පරික්ෂක / නියාමක විභාගයට සාමාන්‍ය දැනිම

සුරාබදු පරික්ෂක / නියාමක විභාගයට සාමාන්‍ය දැනිම

2024 Department of Excise - Sri Lanka.