ග්‍රාම නිලධාරින් පරිගණක හැකියාව පරික්ෂා කිරිමට පැවැත්වෙන ලිඛිත විභාගය Computer Skill Written test for Grama Niladari
Bandanagara Niyama Application 2023
North Central Province Teaching Exam 2023 -උතුරුමැද ගුරු විභාගය  2023
Uva Province Teaching Exam Application  -ඌව ගුරු විභාගය 2023 අයදුම්පත්
Download Central Province Teaching Exam Application 2023 PDF