ග්‍රාම නිලධාරින් පරිගණක හැකියාව පරික්ෂා කිරිමට පැවැත්වෙන ලිඛිත විභාගය Computer Skill Written test for Grama Niladari

 


2024 ජුනි පැවත්වීමට නියමිත  ග්‍රාම නිලධාරින්ගේ  පරිඝණක හැකියාව පරික්ෂා කිරිමේ  ලිඛිත විභාගය සදහා සූදානම්වන ග්‍රාම නිලධාරින් සදහා ඔන්ලයින් සම්මන්ත්‍රණ මාලාවක් පැවැත්වීමට අප වෙබ අඩවිය සැලසුම් කර තිබේ  මේ සදහා සහහාහි වීමට  කැමති නම් පහත සදහන් වට්සැප් බොත්තම ක්ලික් කර වට්ස් ඇප් සමූහය හා එක්වී  වැඩි විස්තර ලබාගන්න 


ග්‍රාම නිලධාරින් පරිඝණක හැකියාව පරික්ෂා කිරිමට පැවැත්වෙන ලිඛිත විභාගය පිළිබඳව දැනුවත්වීම සදහා පහත වීඩියෝව බලන්න 

Written Examination to Test Computer Literacy and Efficiency Bar Examination for Officers in Class III of Grama Niladhari Service 

 Computer Test (Subject No - 03)

The objective of this test is to examine whether the applicant possesses the following skills.

I. Basic concepts of Information Technology

II. Operating Systems

III. Folder Management

IV. Word Processing i. Basic skills(screen familiarization, editing texts, aligning texts, fonts and

attributes, indenting paragraphs, change of line spacing, ii. Spelling and grammar mistakes, thesaurus, Working with columns, page setup, Printing documents, creating tables. Sorting texts, File management, Mail merging, , Working with macros

V. Spreadsheets i. Basic skills,

ii. Formatting ( Formatting ),

iii. Editing,

iv. Columns and ranges, insertion and deletion,

v. Sorting data,

vi. Creating charts,

vii. Printing,

viii. function

ix. working with macros, file management

VI. Data Base

 i. Introduction, Basic skills

ii. Designing database and use,

iii. Formats,

iv. Alignment formats, popup forms,

v. Queries,

vi. Sorting,

vii. Obtaining reports,

viii. Use of macros,

VII. Presentation/

VII. Presentation/Illustrations

i. Basic Skills, editing, formatting,

ii. Applying Designs,

iii. Images, clip art, and chart entry,

iv. Slide Transition and animation, use of presentation tools

v. Printing slides and notes

VIII. Internet 

i. Introduction to the Internet, World Wide Web

i. How to navigate,

iii. Practical Internet

IX. Email i. Introduction, basic skills, receiving mail,

ii. Sending mail, responding to mails,

iii. working with attachments, creating and using nicknames,

iv. composing messages

This paper consists of two parts, and the stipulated time for the below-mentioned Part I and Part II is 1 ½ hours.

Part I - Consists of 40 Multiple Choice Questions/short answer questions.

(40 Marks)

Part II - 05 Semi Structured questions.

(60 Marks)