ගුරු විභාග සදහා සාමාන්‍ය දැනීම ඔන්ලයින් පෙරහුරු පරික්ෂණය -01

 


ගුරු විභාග සදහා සාමාන්‍ය දැනීම ප්‍රශ්න හා පිලිතුරු