Gulf boycott - Qatar News Article Collection


fï oskj, lgd¾ w¾nqoh ks;r idlÉpdjg ,lajk u;Dldjla mßmd,k fiajd yd úfoaY fiajd úNd.hg jeo.;a jk lgd¾ w¾nqoh ms,sno ,sms tl;=jla my;ska oelafjkjd bosßfhaoS ;j ,sms tl;= lrk ksid Thd,;a u;la lr,d fYhd lrkak
                                           Advertisement