SLAS-2016 Sample Application

 ,xld mßmd,k fiajfha 111 fY%aKshg n|jd .ekSfï ;r. úNd.h úNd.hg uqyqK fok Tng WKqiqï iqNme;=ï
   uq,sl iqÿiqlï Tn imqrd we;akï jeä úia;r i|yd 20016 ckjdß 14 .eiÜ m;%h n,kak
  • SLAS-2016-(open) Sample Application PDF Click to Download
  • SLAS-2016-(open) Sample Application word Click to Download
  • SLAS-2016(Open) for Government Employee Sample Application Click to Download
  • Gazette 2016.01.14 Click to Download

  • wmf.a f*aianqla msgqjg ,hsla lsÍug wu;l fkdlrkak