නීති විද්‍යාල පොදු ප්‍රවේශ විභාගයේ සංශෝධිත විෂය නිර්දේශය (2024)

 


2024 වසරේදි නීති විද්‍යාල පොදු ප්‍රවේශ විභාගය සදහා සිදු කරන ලද සංශෝධනයට අනුව සංශෝධිත විෂය නිර්දේශය පහතින් දක්වා තිබෙනවා 

නීති විද්‍යාල පොදු ප්‍රවේශ විභාගයේ සංශෝධිත විෂය නිර්දේශය

නීති විද්‍යාල පොදු ප්‍රවේශ විභාගයේ සංශෝධිත විෂය නිර්දේශය
Advertisement