University Entrance Application Now OnlineúYajúoHd, m%;smdok fldñiu mejiqfõ úYajúoHd, m%;smdok fldïifï fjí wvúh Tiafia wo isg úYajúoHd, m%fõYh i|yd whÿïm;% fhduq l< yels nj h . 

                                          http://www.ugc.ac.lk/